EKO liikmeteks on üksteist keskkonnaorganisatsiooni. Igaühel neist on oma nägu ja tegu. Kes hoolib eelkõige lindudest, kes propageerib jätkusuutlikku elukeskkonda, kes hoiab silma peal Eestimaa kaunite metsade kasvamisel. Kõigil neil on ühine joon – kaitsta meid ümbritsevat. Liikmesorganisatsioonid ootavad oma ridadesse tegusaid liikmeid, vabatahtlikke, kellega koos keskkonnale abikäsi ulatada.

Kuna EKO liikmeks saavad olla vaid juriidilised isikud, on eraisikul võimalus anda oma panus EKO tegevusse liikmesorganisatsioonidesse kuulumise või nende toetamise kaudu.

Peale EKOsse kuuluvate keskkonnaühenduste tegutseb Eestis veel vähemalt 100 keskkonnakaitsega tegelevat kodanike loodud organisatsiooni.

Liikmesorganisatsioonide tutvustus ja kodulehe aadressid.


Eestimaa Looduse Fond (ELF)

www.elfond.ee

Meri, mets ja märgalad – Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eesmärgiks on kogu Eesti looduse ja mitmekesisuse hoidmine. Alates 1991. aastast on vabatahtlik kodanikeühendus olnud koostöös paljude inimeste ja organisatsioonidega eestvedajaks mitmete Eestile oluliste looduskaitsetööde tegemisel. ELFi algatusel ja toel on loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodusväärtuste kaardistamiseks.

ELF-i vabatahtlikega saad liituda siin 

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ)

www.eoy.ee

Eesti Ornitoloogiaühing on lindudest, linnu-uurimisest ja -kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. EOÜ liikmeks võib olla iga inimene, kes toetab ühingu tegevuse eesmärki, milleks on linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. Oma eesmärkide saavutamiseks aitame täiendada teadmisi lindude bioloogiast, anname juhendeid vaatluste ja uurimuste tegemiseks ning analüüsimiseks. Samuti aitame kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.

Astu EOÜ liikmeks.

Eesti Roheline Liikumine (ERL)

www.roheline.ee

Eesti Rohelise Liikumise eesmärgiks on suunata Eesti ühiskonda loodushoidlikule ja säästlikule eluviisile. ERL-i sisuline tegevus toimub kahes peamises valdkonnas: keskkonnapoliitika kujundamises kaasarääkimine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine. ERL-il on peaaegu 1000 liiget. Uued liikmed ‒ kõik, kellele on oluline Eesti looduse säilitamine ja keskkonnaseisundi parandamine ‒ on alati teretulnud!

Astu ERL-i liikmeks siin.

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”

sorex.ee

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex” on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, kuhu võivad kuuluda noored alates 16 eluaastast. “Sorex” on asutatud 10.oktoobril 1998.aastal. Hetkel koosneb organisatsioon peamiselt 20-26 aastastest Tallinna Ülikooli tudengitest. “Sorexi” põhieesmärkideks on: üldsuse ökoloogilise teadlikkuse ja loodushuvi arendamine; loodust ja keskkonda säästva mõtteviisi kujundamine noorte hulgas; keskkonnahariduse edendamine.

Sorexi liikmeks saab astuda andes oma soovist märku e-posti aadressil: sorex [at] lists.tlu.ee

Läänerannik

www.laanerannik.eu/

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on oma põhilises tegevuspiirkonnas, Lääne-Eestis, kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus.

Lääneranniku kontaktid leiad siit

Nõmme Tee Selts (NTS)

www.nommeteeselts.ee/

Nõmme Tee Seltsi tegevuse eesmärgiks on eelkõige Nõmmeliku Nõmme, selle põliste loodus- ja kultuuriväärtuste kaitse ning säilitamine, laiemalt – inimlikku linnakeskkonna kujundamine. Oma eesmärgi saavutamiseks on selts elanikke kaasa haaranud nii Nõmme kui Tallinna metsade ja parkide kaitsele, detail- ja üldplaneeringute aruteludele ning liiklus, – transpordi- ja ehitusprobleemide lahendamisele. Selleks on koostööd tehtud teiste asumiseltside ja keskkonnaorganisatsioonide, samuti ametkondadega linna ja ka riigi tasandil.

Nõmme Tee Seltsi liikmeksastumise kohta saad infot küsida siit

Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ)

www.pky.ee

Pärandkoosluste Kaitse Ühing on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis on asutatud 27. märtsil 1997. a. eesmärgiga tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad, rannaniidud, aga ka teised karja- ja heinamaad, kus inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega. PKÜ loomise ajendiks oli tõdemus, et 20. sajandi jooksul on Eesti pool-looduslike koosluste hulk vähenenud määral, mis ohustab nii nende koosluste endi kui ka nendega seotud liikide püsimist Eesti looduses. Pärandkoosluste hoidmise kaudu toetab PKÜ ka eesti traditsioonilise maakultuuri ja külaelu säilimist. PKÜ liikmeteks võivad olla kõik, kes soovivad Eesti pärandkoosluste säilitamisele kaasa aidata. PKÜ liikmeskonnas on üliõpilasi, teadlasi, talupidajaid, looduskaitsetöötajaid, eraettevõtjaid ja teisi.

Liikmeskastumise avalduse leiad siit.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

www.sei.org/centres/tallinn-et/

Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) poolt 1992. aastal Tallinnas registreeritud sihtasutus, mille tegevuse põhieesmärk on suunata ühiskonna arengut ja keskkonnaseisundit mõjutavaid otsuseid tasakaalustatuse ja jätkusuutlikkuse poole. SEI Tallinna töö sisuks on poliitikaanalüüsid, interdistsiplinaarsed uuringud, säästva arengu ja keskkonnakorralduslike meetodite arendamine ning rakendamine, osalemine poliitikakujundamisel, koolitused ja nõustamine. Koostööd tehakse teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, teadusasutuste, avaliku ja erasektori ning mittetulundusühendustega.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (TYLKR)

looduskaitsering.blogspot.com/

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering on 1958. aastal asutatud noorteühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete keha ja vaimu harimine keskkonna, ühiskonna ja inimkonna asjus. Ringiga võivad liituda kõik Tartu üliõpilased.

Balti Keskkonnafoorum (BEF)

www.bef.ee
Balti Keskkonnafoorum on 1995. aastast tegutsev organisatsioon. BEFi peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele. Balti Keskkonnafoorum on EKO liige alates 2013. aastast.

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK)

www.k6k.ee
SA Keskkonnaõiguse Keskus on sõltumatu, avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon. KÕK pakub juriidilist ekspertteadmist keskkonnaõiguse normide kujundamisel ja nende rakendamisel, seistes keskkonnaalaste avalike huvide eest. Keskkonnaõiguse Keskus on noorim EKO liige, kuuludes organisatsiooni 2017. aastast.