EKO liikmed

EKO liikmeteks on üksteist keskkonnaorganisatsiooni. Igaühel neist on oma nägu ja tegu. Kes pöörab tähelepanu eeskätt lindudele, kes propageerib jätkusuutlikku elukeskkonda, kes hoiab silma peal Eestimaa kaunite metsade kasvamisel. Kõigil neil on ühine joon – kaitsta meid ümbritsevat. Liikmesorganisatsioonid ootavad oma ridadesse tegusaid liikmeid, vabatahtlikke, kellega koos keskkonnale abikäsi ulatada.

Kuna EKO liikmeks saavad olla vaid juriidilised isikud, on eraisikul võimalus anda panus EKO tegevusse liikmesorganisatsioonidesse kuulumise või nende toetamise kaudu.

Peale EKOsse kuuluvate keskkonnaühenduste tegutseb Eestis veel vähemalt 100 keskkonnakaitsega tegelevat kodanike loodud organisatsiooni.

EKOsse kuuluvad järgmised organisatsioonid.

Eestimaa Looduse Fond (ELF)

ELF on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi. 1991. aastal loodud organisatsioon töötab selleks, et kaitsta ohustatud liike ja nende elupaiku, Eestile omaseid loodusmaastikke ja kooslusi. Selleks aitab ELF kaasa loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja otsib lahendusi tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks.

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ)

Eesti Ornitoloogiaühing on lindudest, linnu-uurimisest ja -kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. EOÜ liikmeks võib olla iga inimene, kes toetab ühingu tegevuse eesmärki, milleks on linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. Oma eesmärkide saavutamiseks aitab EOÜ täiendada teadmisi lindude bioloogiast, annab juhendeid vaatluste ja uurimuste tegemiseks ning analüüsimiseks. Samuti aitab kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.

Eesti Roheline Liikumine (ERL)

ERL on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile. ERL asutati 1988. aastal – selle tingis esmajärjekorras vajadus paremini koordineerida keskkonnakaitsjate pingutusi nn fosforiidisõja võitmisel. Praegu tegeleb ERL mitmete keskkonnaalaste teemadega nagu linnakeskkond, tarbimine, keskkonnapoliitika ning energeetika ja kliima. ERLi eesmärk on kaitsta Eesti ja laiemas mõttes ka terve maakera keskkonda ning rakendada erinevaid meetmeid, et piirata edasist looduse hävitamist ning leida uusi alternatiivseid meetodeid senistele jätkusuutmatutele tehnoloogiatele.

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex” on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, kuhu võivad kuuluda noored alates 16. eluaastast. “Sorex” on asutatud 10. oktoobril 1998. aastal. “Sorexi” põhieesmärgid on: üldsuse ökoloogilise teadlikkuse ja loodushuvi arendamine; loodust ja keskkonda säästva mõtteviisi kujundamine noorte hulgas; keskkonnahariduse edendamine.

Läänerannik

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärk on oma põhilises tegevuspiirkonnas, Lääne-Eestis, kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus. Samuti piirkonda tutvustavate erinevate trükiste koostamine. Erilist tähelepanu pööratakse asustatud väikesaarte looduskeskkonna hoidmisele. MTÜ Läänerannik on asutatud 1999. aastal.

Nõmme Tee Selts (NTS)

Nõmme Tee Seltsi tegevuse eesmärk on eelkõige nõmmeliku Nõmme, selle põliste loodus- ja kultuuriväärtuste kaitse ning säilitamine, laiemalt – inimlikku linnakeskkonna kujundamine. Oma eesmärgi saavutamiseks on selts elanikke kaasa haaranud nii Nõmme kui  ka Tallinna metsade ja parkide kaitsele, detail- ja üldplaneeringute aruteludele ning liiklus-, transpordi- ja ehitusprobleemide lahendamisele. Selleks on koostööd tehtud teiste asumiseltside ja keskkonnaorganisatsioonide, samuti ametkondadega linna ja ka riigi tasandil.

Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ)

Pärandkoosluste Kaitse Ühing on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis on asutatud 27. märtsil 1997. aastal eesmärgiga tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad, rannaniidud, aga ka teised karja- ja heinamaad, kus inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega. PKÜ loomise ajendiks oli tõdemus, et 20. sajandi jooksul on Eesti pool-looduslike koosluste hulk vähenenud määral, mis ohustab nii nende koosluste endi kui ka nendega seotud liikide püsimist Eesti looduses. Pärandkoosluste hoidmise kaudu toetab PKÜ ka eesti traditsioonilise maakultuuri ja külaelu säilimist. PKÜ liikmeteks võivad olla kõik, kes soovivad Eesti pärandkoosluste säilitamisele kaasa aidata. PKÜ liikmeskonnas on üliõpilasi, teadlasi, talupidajaid, looduskaitsetöötajaid, eraettevõtjaid ja teisi.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

SEI Tallinn on Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) poolt 1992. aastal Tallinnas registreeritud sihtasutus, mille tegevuse põhieesmärk on suunata ühiskonna arengut ja keskkonnaseisundit mõjutavaid otsuseid tasakaalustatuse ja jätkusuutlikkuse poole. SEI Tallinna tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja suutlikkuse arendamine Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on keskkonnajuhtimine, poliitika mõju hindamine, loodushoid, linnade elurikkus, kliimamuutustega kohanemine, taastuvenergia, transport, ressursitõhusus, jäätmekäitlus, säästva arengu näitajad, ökosüsteemiteenuste hindamine ja turupõhiste vahendite analüüs.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (TÜLKR)

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering on 1958. aastal asutatud noorteühendus, mille eesmärk on oma liikmete keha ja vaimu harimine keskkonna, ühiskonna ja inimkonna asjus. Ringiga võivad liituda kõik Tartu üliõpilased.

Balti Keskkonnafoorum (BEF)

Balti Keskkonnafoorumi eesmärgiks on säästlik ja teadmistepõhine keskkonnahoid, mille saavutamiseks panustab BEF igakülgselt keskkonnateadlikkuse edendamisse. Oluline on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele. BEF panustab suhtlusesse erinevate osapooltega (ettevõtted, teadusasutused, ametkonnad jne), et seeläbi suureneksid teadmised ja oskused keskkonnahoiust. Balti Keskkonnafoorum on EKO liige alates 2013. aastast.

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK)

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on keskkonnajuristidest koosnev sõltumatu avalikes huvides tegutsev organisatsioon, kelle südameasi on nõustada neid, kel abi vaja seoses keskkonnaõigusega, sh planeerimis- ja ehitusküsimustes. Lisaks juriidilisele nõustamisele pakub KÕK ka keskkonnaõiguse alaseid koolitusi ning koostab juriidilisi analüüse keskkonnaõiguse tõlgendamise ja rakendamise kohta ning koostab või osaleb õigusaktide eelnõude koostamisel. Enam kui kümneaastase tegevuse käigus on KÕKi sadade nii haldus- kui ka kohtumenetluses nõustatud klientide hulgas olnud nii üksikisikuid, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid kui ka kogukonnaseltse ja keskkonnaorganisatsioone. KÕK on noorim EKO liige, kuuludes organisatsiooni 2017. aastast.