Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Määrus 1829/2003

Määruse täpne nimetus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003, 22. september 2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

Määruse ingliskeelne nimetus: Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on 22 September 2003 on genetically modified food and feed

Link määruse eestikeelsele tõlkele:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1829:ET:HTML

Link määruse ingliskeelsele tekstile:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023.pdf

Määrus sätestab GMOde toiduks ja söödaks kasutamise alused. Määruse kohaselt ei tohi toiduks kasutatavad GMOd ega GMOsid sisaldav toit avaldada inimeste ja loomade tervisele ega keskkonnale negatiivset mõju. GMOde kasutamine toiduks või söödaks on lubatud ainult vastava loa alusel, kusjuures enne loa väljaandmist tuleb veenduda, et GMO kasutamine toiduks on inimeste, loomade ja keskkonna jaoks ohutu. Määrus sätestab ka vastava loamenetluse protseduurireeglid.

Teise olulise küsimusena sätestatakse määruses GMO-toidu ja –sööda märgistamise nõuded. GMO-toit peab olema vastavalt märgistatud, välja arvatud juhul, kui GMO-sisaldus toidus on alla 0,9% ja see GMO-sisaldus on juhuslik või tehniliselt vältimatu.

EL määrused on liikmesriikidele kohustuslikud ja otsekohaldatavad, mis tähendab, et määruse sätted kehtivad Eestis samuti nagu Eesti seaduste sätted.