Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Määrus 1830/2003

Määruse täpne nimetus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1830/2003, 22. september 2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ

Määruse ingliskeelne nimetus: Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC

Link määruse eestikeelsele tõlkele:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1830:ET:HTML

Link määruse ingliskeelsele tekstile:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00240028.pdf

Määrus sätestab alused selleks, et ka pärast GMO turustamist oleks võimalik jälgida selle liikumist turul (võimaldades vajadusel tooted turult tagasi võtta). Kõik tooted, mille GMO-sisaldus on üle 0,9%, peavad olema märgistatud sildiga ’See toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme’ või ’See toode sisaldab geneetiliselt muundatud [organismi(de) nimetus]’. Alla 0,9% GMO-sisaldusega tooted võivad olla märgistamata ainult juhul, kui GMOde esinemine nendes on juhuslik või tehniliselt vältimatu. Märgistamine peab tagama vaba valiku tarbijatele, kes ei soovi või soovivad just GM-tooteid kasutada.

Määrus sätestab ka, et kõik GMOde käitlejad peavad pidama arvestust selle üle, kellelt nad on GM-tooteid saanud ja kellele edasi andnud. Neid andmeid tuleb säilitada 5 aastat.

EL määrused on liikmesriikidele kohustuslikud ja otsekohaldatavad, mis tähendab, et määruse sätted kehtivad Eestis samamoodi nagu Eesti seaduste sätted. 

2006.a. mais avaldas Euroopa Komisjon aruande määruse 1830/2003 senise rakendamise kohta: http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2006/0197/COM_COM(2006)0197_ET.pdf