Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Direktiiv 2001/18/EÜ

Direktiivi täpne nimetus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/18/EÜ, 12. märts 2001, geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Direktiivi ingliskeelne nimetus: Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC

Link direktiivi eestikeelsele tõlkele: http://www.legaltext.ee/text/et/T70865.htm (NB! tegemist on vananenud tekstiga, mida on mõningal määral muudetud)

Link direktiivi kehtiva versiooni tekstile (inglise k): http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/2001/en_2001L0018_do_001.pdf

Direktiiv 2001/18/EÜ reguleerib peamiselt GMOde keskkonda viimise lubade väljaandmise korda, ent sätestab ka mõned muud olulised põhimõtted seoses EL liikmesriikide võimalustega GMOdega seotud otsuseid mõjutada.

Direktiivi B-osas käsitletakse selliste lubade väljaandmist, millega soovitakse GMOsid keskkonda viia uurimis- või eksperimentaalsel vms eesmärgil. Direktiivi C-osa sätestab GMOde turustamislubade väljaandmise menetluse. Turustamisloaga on võimalik lubada GMO kasutamist nii tööstuslikus tootmises, impordiks kui ka kasvatamiseks. Seetõttu tuleb alati arvestada, et GMO turustamisloa all võidakse mõista GMO kasvatamise luba.

Direktiiv sätestab olulise põhimõttena GMOde vaba ringluse põhimõtte – EL liikmesriigid ei või keelata, piirata ega takistada direktiivi nõuetele vastavate GMOde toodetena või toodete koostises turuleviimist. See tähendab, et kui GMO turustamisluba on antud välja ühes liikmesriigis, kehtib see luba kogu EL territooriumil (sh Eestis).

Direktiiv jätab liikmesriikidele siiski mõne võimaluse GMOde kasutamise piiramiseks. Vastavalt kaitseklauslile võib liikmesriik GMO kasutamist ja/või müüki oma territooriumil ajutiselt piirata või selle ära keelata, kui ta avastab uut teavet konkreetse GMOga seotud ohu kohta. Lisaks võivad liikmesriigid „võtta tarvitusele meetmeid, et ära hoida GMO ettekavatsemata esinemist teistes toodetes“, st kehtestada meetmeid, mis takistavad nt mahepõllu saastumist samas piirkonnas kasvatavate GMOdega (nn kooseksisteerimise meetmed)

Direktiivi sisust on hea ülevaade antud ajakirja Journal for European Environmental and Planning Law numbris 1/2006 ilmunud artiklis "Directive 2001/18/EC on the Deliberate Release into the Environment of GMOs: an Overview and the Main Provisions for Placing on the Market" (Paula Rey Garcia). Artikli lühiülevaade (eesti k)