Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Põhimõtted

GMO-temaatikaga seonduvalt on olulised järgmised keskkonnaõiguse üldpõhimõtted:

1) ’saastaja maksab’ printsiip;
2) kahju vältimise printsiip;
3) ettevaatusprintsiip.

’Saastaja maksab’ printsiibi järgi on lubamatu toetada keskkonda saastavat tootmist ja tarbimist ning kõik keskkonna saastamisest põhjustatud kulud peaksid jääma saastaja kanda. Selle printsiibi peamiseks väljenduseks GMOde puhul on eeldus, et GMOdest tekkida võiva kahju eest peab vastutama ’saastaja’ ehk GMOde tootja.

Kahju vältimise printsiip on erinevalt ’saastaja maksab’ printsiibist suunatud mitte tagajärgede likvideerimisele, vaid kahju ärahoidmisele – potentsiaalselt ohtliku tegevusega (GMOde tootmisega) tegelev isik peab võtma tarvitusele kõik meetmed, et vältida otsest GMOdest tekkivat kahju. See printsiip kuulub siiski kohaldamisele olukordades, kus on juba täpselt teada, milline kahju ja millisel kujul millise tagajärje tulemusena tekib. GMOde puhul see üldjuhul siiski nii ei ole, mistõttu nende puhul tuleb kohaldada eelkõige ettevaatusprintsiipi – ettevaatusmeetmeid tuleb rakendada ka siis, kui ei ole täpselt teada, kas ja milline kahju võib GMOde kasvatamise, kasutamise vm tegevuse tagajärjel tekkida. Ettevaatusprintsiibi kohta on põhjalikumalt võimalik lugeda vasakus tulbas olevast rubriigist „Ettevaatusprintsiip“.