partnerid

  kkok kkamet

  rmklogo

  riigikontroll

Merealade analüüs 2011

2011. aastal valmis EKO tellitud merealade ruumilise planeerimise raport. Analüüsi koostajateks on Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Elina Saunanen ja Kärt Vaarmari. Raportis antakse ülevaade kehtivast õiguskorrast ning tehakse ettepanekuid selle täiendamiseks.

Vastavalt raportile on EKO esitanud Vabariigi Valitsusele ettepanekud merealade ruumilise planeerimise korraldamiseks ning merekaitsealade loomiseks, tagades planeerimisprotsessi ning merekaitsealade loomise ettevalmistuste ajaks alade säilimine praeguses seisundis. Selleks on EKO hinnangul vajalik:

 • anda võimalus merealade planeerimiseks maakondlikul tasandil, muutes kehtivaid õigusnorme (eelkõige Eesti territooriumi haldusjaotuse seadust) selliselt, et merealadel oleks võimalik määratleda maakonna halduspiirid ning koostada vastav haldusjaotuse kaart merel;
 • korraldada merealade planeerimine maakondlikul tasandil, tagades seejuures planeeringute koordineeritud koostamise ning sisulise sidususe Siseministeeriumi kui koordineeriva asutuse poolt (täiendades vajadusel vastavaid menetluslikke norme planeerimisseaduses);
 • integreerida planeerimismenetlusse juba olemasolevad objektid ja tegevused merel, nagu kaitsealad, torujuhtmed, veeteed ja maardlad;
 • arvestada planeeringute koostamisel ka potentsiaalsete merekaitsealadega;
 • määratleda potentsiaalsed merekaitsealad, lähtuvalt Tartu Ülikooli Mereinstituudil olemasolevast informatsioonist potentsiaalsete väärtuste kohta (st teostada eelvalik alade osas, mida tuleb konkreetsemate väärtuste kindlakstegemiseks inventeerida);
 • määrata tähtaeg, mille lõpuks peavad merealad olema inventeeritud, ning näha riigi poolt ette vastavad ressursid;
 • kehtestada kuni merealade inventeerimiseni potentsiaalsetel kaitsealadel ajutine tegevuste keeld selliste tegevuste jaoks, mis võivad ohustada võimalikke kaitseväärtusi.

Loe merealade ruumilise planeerimise aruannet siit: Merealade ruumilise planeerimise aruanne

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk