partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO liikmed on vastu uutele ameerika naaritsa farmidele Eestis

28. juuni 2012

EKO liikmed saatsid täna keskkonaministrile kirja, milles leiavad, et Läänemaale Suur-Nõmmküla külasse kavandatavale ameerika naaritsa ehk mingi farmile ei tohiks anda tegevusluba ning seadusandluses tuleks lõpetata kahetimõistetavus ja sätestada selgelt, et Eestisse uusi mingifarme ei rajata.

EKO on mures mingifarmi rajamise plaanide pärast Läänemaale, Suur-Nõmmküla külasse. Kõnealust farmi plaanitakse ehitada linnukaitsealade lähedusse, seega tuleb antud juhul keskkonnamõjude puhul arvestada lisaks võõrliigi loodusesse sattumisele ka võimaliku kahjuga maas pesitsevatele lindudele. On üldteada, et karusloomafarmid on loomaõiguslaste teravdatud huviorbiidis. Keskkonnaministri määruses mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise loa andmise korra kohta on sätestatud, et loa andja (Keskkonnaamet) keeldub loa andmisest, kui farmi töökord või ehitised ei välista loomade sattumist keskkonda. Mistahes turvalisusnõuded ei taga 100%-list kindlust, et ameerika naaritsa isendid ei satu loodusesse. Seega ei nõustu EKO liikmed Keskkonnaameti seisukohaga, et kavandatav farm eeldatavasti ei avalda olulist negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale ja leiavad, et Keskkonnaamet ei tohiks anda luba uue farmi avamiseks.

EKO liikmed juhivad keskkonnaministri tähelepanu sellele, et seire andmetel on ligi neljandik kogu Eesti minkidest kinni püütud Harjumaalt Keila jahiseltsi maadelt, kus asub Karjaküla karusloomafarm. “See viitab selgelt asjaolule, et nimetatud farm turgutab jätkuvalt selle võõrliigi looduslikku asurkonda Eestis, mis on looduskaitselisest seisukohast väga halb. Kuna farm ei ole aastate jooksul suutnud tagada farmiloomade loodusesse mittesattumist, tuleks selle tegevus lõpetada,” ütles Säästva Eesti Instituudi looduskaitse programmi juht Kaja Peterson. Euroopa naaritsa puhul on tegu Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punases nimestikus oleva äärmiselt ohustatud liigi maailma ainukese eduka taasasustamiskatsega. Arvestades seda, kui palju tööjõudu ja rahalisi ressursse on kulutatud euroopa naaritsa asurkonna taastamiseks Eestis ja kui vaevaliselt kulgeb liigi taastumine, on lubamatu uute mingifarmide rajamine ja olemasolevate laiendamine Eestis. Leiame, et riik peaks selgelt väljendama seisukohta, et uusi mingifarme Eestisse ei rajata. See muudaks olemasoleva olukorra ühtlasi ka ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale läbipaistvaks ja arusaadavaks.

Meediakajastust ja materjale euroopa naaritsa kaitsmise teemal:

E24.ee 28. juunil 2012: Keskkonnaühendused protestivad naaritsafarmi vastu

AK 29. juunil 2012: Zooloog: mingifarmi rajamine on kindlasti avaliku huvi vastu

Ilmajaam.ee 5. juulil 2012: Loomakaitsjad: mingifarmi rajamisse ei tohi kergekäeliselt suhtuda

Euroopa naaritsa loodusliku asurkonna taastamine on raske töö, millega saab tutvuda Sithasutuse Lutreola pildigaleriis: http://www.lutreola.ee/1_sihtasutus_pildid.html

Lühike flimilõik, mis tutvustab naaritsale Eesti saartele, Hiiumaale ja Saaremaale, kaitseala loomist. Filmilõik algab Euroopa naaritsa paljunduskeskusest ja suundub siis Hiiumaale naaritsate loodusesse laskmise operatsiooni juurde. Seejärel tutvustatakse paari kaadriga ka lahtilastud naaritsate jälgimist raadiosaatjate abil. http://www.lutreola.ee/gfx/pics/naarits_stream_modem.wmv

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk