partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Keskkonnaühendused vaidlustasid Suure väina veo korraldamise kava keskkonnamõju hinnangu heakskiidu

17. veebruar 2012

EKO liikmed ja Eesti Terioloogia Selts esitasid sel nädalal vaide sõitjate ja veoste üle Suure väina veo kava (Kava) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heakskiitvale otsusele. Keskkonnaorganisatsioonid taotlevad Kava KSH aruande osas selle õigusvastasuse tuvastamist ning asja uuesti otsustamist.

Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a korraldusega nähti ette Kava koostamine, mille eesmärgiks oleks välja pakkuda kõige sobivam viis Muhu- ja Saaremaa ühendamiseks mandriga. Peamiselt on ühenduse alternatiividena kaalutud mandri ja Muhumaa vahele silla või tunneli ehitamist, alternatiiviks võib olla ka praamiühenduse parendamine. Kuna ühendust kavandatakse looduskaitseliselt olulisse piirkonda – Suur Väin on oluline eelkõige lindude ja viigerhüljeste rändekoridorina ning kuulub Euroopa Natura 2000 võrgustikku – ning eelduslikult on tegemist olulise mõjuga plaanidega, viidi Kavale läbi ka KSH. Oluliseks osaks KSHst oli Väinamere Natura alale avaldatava mõju hindamine (nn Natura hindamine).

KSH käigus on erinevad eksperdid asunud ühendusvariantide võimalike mõjude osas erinevatele järeldustele, eelkõige osas, mis puudutab püsiühenduse rajamist silla kujul. Mõjude hindamises osalenud linnu- ja hülgeeksperdid on leidnud, et vähemalt mõnede sillavariantide puhul ei ole välistatud oluline mõju lindudele ja viigerhüljestele. Lõpptulemusena on KSH aruandes aga nende ekspertarvamused kõrvale jäetud ja järeldatud, et ühelgi ühenduse alternatiivil ei oleks kaitstavatele lindudele ja viigerhüljestele olulist mõju.

Keskkonnaamet keeldus 31.05.2011. a kirjaga avalikul väljapanekul olnud esialgse KSH aruande heakskiitmisest, kuna leidis selle osaks oleva Natura hindamise olevat puuduliku. Pärast aruande täiendamist Natura hindamise võtmeeksperdi poolt ning suhtlust ekspertidega kiitis Keskkonnaamet 23.09.2011. a KSH aruande siiski heaks. EL loodusdirektiivi kohaselt ning lähtudes seda tõlgendavast Euroopa Kohtu praktikast (lahend C-127/02, nn /Waddenzee juhtum/) on Natura aladel lubatud strateegiliste kavade osas teha heakskiitvaid otsuseid vaid juhul, kui otsuse tegija on lähtudes parima teadusliku teadmise abil kõrvaldanud igasuguse kahtluse, et kava ei avalda alale olulist negatiivset mõju. Antud juhul ei võimalda Natura hindamise puudulikkus otsusetegijal olulise negatiivse mõju puudumises veenduda ning seega ei ole Suure väina ühenduse kava osas võimalik õiguspärast otsust teha. Lisaks õigusvastasusele võivad otsusel olla ka olulised reaalsed tagajärjed – nii võib sillavariandi kasuks otsustamine jäädavalt katkestada viigerhüljeste jaoks ülimalt tähtsa rändetee Väinamere ja Liivi lahe vahel ning tuua kaasa suure hulga rändlindude hukkumise.

Keskkonnaorganisatsioonid Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Terioloogia Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, MTÜ Läänerannik, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ja Eesti Keskkonnakaitseühing Sorex leiavad, et KSH aruande lõppjäreldused on valed ning esitasid seetõttu 15. veebruaril 2012 Keskkonnaametile vaide 23.09.2011 KSH heakskiitvale otsusele. Keskkonnaorganisatsioone esindab vaidluses SA Keskkonnaõiguse Keskus.

Loe lisaks:

- Keskkonnaõiguse Keskuse poolt esitatud vaie “Keskkonnameti 23.09.2011. a otsusele, millega kiideti heaks Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
- M. Ellermaa ekspertiis “„Sõitjate ja veoste üle Suure Väina veo perspektiivse korraldamise kava“ keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) Natura hinnangu lõppjärelduste analüüs
- V. Pilātsi ekspertiisi “Expert opinion about assessments of impacts of the Suur Strait connection variants to the Baltic Ringed seal Phoca hispida bottnica” eestikeelne tõlge.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk