partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO koostas kommentaarid Eesti Energia uute õlitehaste keskkonnamõju hindajatele

21.veebruar 2011
EKO liikmed koostasid ja saatsid kommetaarid Vaivara valda planeeritavate Eesti Energia uute põlevkiviõli tehaste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmile.

EKO poolt läkitatud kommentaarid Vaivara valla koduleheküljel www.vaivara.ee avadatud detailpleneeringu KSH dokumentidele olid järgmised:

1. Olulised mõjud.

1.1 KSH programmis puudub loetelu planeeringu olulistest mõjudest ja millele nad on olulised. Sellised mõjud tuleb loetleda juba programmi staadiumis, sest nende kaudu antakse hinnang alternatiivide sobivusele.

1.2 Palume täpsustada plaanitava tehase käigus vajamineva põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju, sh määrata põlevkivi kaevanduste asukohad. Juhul, kui põlevkivi plaanitakse sisse tuua Venemaalt, anda vastav hinnang piiriüleste mõjude kohta.

1.3 Kuna planeeritava detailplaneeringule lisaks planeeritakse ka ühendlao maa-ala ning on kehtestatud teise energiakompleksi detailplaneering, siis peab käesolevas KSHs käsitlema nende planeeringute kummulatiivset mõju. Teeme ettepaneku KSH programmis selgitada täpsemalt, milliste projektidega seoses kummulatiivne mõju esineb ning kuidas seda KSH raames hinnata plaanitakse.

1.4 KSH programmis puudub prognoos põlevkivi kaevandamismahtude kohta erinevate alternatiivide realiseerimisel ja CO2 ja SO2 heitmete kohta erinevate alternatiivide realiseerimisel.

2. Alternatiivid.

2.1 KSH programm ei selgita, milline on hetkeolukord planeeritaval alal. 0-alternatiivina tuleks käsitleda just käesolevat olukorda. Kui 0-alternatiivina käsitletakse mingit muud olukorda, mis realiseerub teatud tingimustel, siis tuleks täpsemalt selgitada, miks on tehtud selline valik ja millel see põhineb.

2.2 Kas kõik pakutud kolm alternatiivi on reaalsed alternatiivid? Kas on reaalne, et planeeritavad tehased mahuvad detailplaneeritavale alale?

2.3 Käesoleva KSH puhul ei tulene seadusest vajadust kaaluda asukoha alternatiive. Küll aga tuleks põhjendada planeeritava tehase asukohavalikut.

3. Riigipiiri ülene mõju.

Palun selgitada, mida tähendab KSH programmi kontekstis ptk. 6.1. esitatud väide, et pole välistatud riigipiiriülene keskkonnamõju? Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse (KeHJS) § 46 lg 2 p 5 peab KSH programmi avalikustamisel selguma riigipiiriülese keskkonnamõju esinemine. Praegusel kujul jääb arusaamatuks, mis faasis selgub riigipiiri ülene mõju.

4. Mõju Natura 2000 võrgustikule.

Vastavalt KeHJS § 36 lõige 2 p 2 tuleb KSH programmis käsitleda võimalikku mõju Natura 2000 ala(de)le. Programmis tuleb näidata ära, kas see võib olla takistuseks tehase rajamisel ja kas see on oluline mõju, mida aruandes hakatakse käsitlema. Programm peab andma aluse hindamiseks, kas oluline mõju on välistatud või mitte.

5. KSH osapooled.

Mille alusel pole osapoolte hulgas nimetatud teisi põlevkiviõli tootvaid ettevõtteid ning teisi ala naabruses asuvaid tulevase tehasega seotud ettevõtteid? Vastavalt KeHJS § 36 lõige 2 p 3 nimetatakse KSH programmis isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu.

6. KSH ekspertrühm.

Ekspertrühma koosseisust ei selgu, kes on looduskeskkonnamõju ekspert, loetletute hulgas ei ole ühtegi eksperti, kellele oleks antud õigus hinnata mõju looduskeskkonnale. Vastavatl KeHJS § 34 lõige 3 peab mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja looduskeskkonnale hindama vastava pädevusega ekspert.

7. KSH ajakava.

7.1 KSH ajakavast ei ole võimalik näha, kui pikad on planeeritud KSH etappide avalikustamise tähtajad. EKO liikmete hinnangul on käesoleva KSH aruande puhul tegu mahuka dokumendiga, millele kommentaaride ja vastuste tähtaeg võiks olla kuus nädalat.
7.2 Ajakavas pole välja toodud strateegilise planeerimisdokumendi (detailplaneeringu) koostamise ajakava. Ajakava tuleks täiendada nii, et oleks näha kahe protsessi tähtajad ning osapoolte võimalikud kommentaaride esitamise ajad.

8. Lisatud dokumendid.

8.1 KSH programmis on mainitud kahte detailplaneeringut (kehtestatud Lõunaterritooriumi, Põhjaterritooriumi, Musta jaama ja Sillaotsa maaüksustele rajatava energiakompleksi detailplaneering; Energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneering) ning valla üldplaneeringut, mis puudutavad käesolevat detailplaneeringut või kulgevad parallelselt. Palume KSH programmile lisada kõigi käesoleva projektiga sisuliselt seotud alade dokumentatsioon, mis võimaldaks protsessist saada ülevaate.
8.2 Ülevaate saamiseks võiks KSHle lisada selgitava skeemi, millel on näha planeeritavad alternatiivid ning seos teiste detailplaneeringutega.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk